نگاه
نگاه کن که غم درون دیده ام چگونه قطره قطره اب می شود
 
سه شنبه 4 مرداد 1390 :: نویسنده : نگاه

وی ازدانشمندان ریاضی دان ایران وجهان است .ازسال تولداواطلاع درستی دردست نیست فقط میدانیم که وی اهل فارس بوده ودردستگاه المتعضدبالله احمدعباسی فعالیت های علمی داشته است.نیریزی چندین محاسبه مهم ریاضی ومثلثاتی راانجام دادواولین کسی است که محاسبات کتانژانت رابه کاربرد.اوعلاوه برمطالعه وتحقیق درریاضیات ،مطالعاتی نیزدرفیزیک انجام داد.نظریه نسبت ها وعلل پیدایش خط سیاه  دررنگین کمان رابرای نخستین بار وحتی قبل ازفرائن هوفرکشف کردوهمین امرباعث شدبه عنوان پیشگام علوم هندسه وتنظیم محاسبات ستارگان درنظر اروپاییان مقام علمی شامخی پیداکند.بسیاری ازدانشمندان بزرگ ماهمانندابوریحان،عمرخیام،خواجه نصیرالدین طوسی،وکمال الدین فارسی ادامه دهنده راه اوهستندوازکارهای  اواستفاده کرده اند.حتی بعضی از دانشمندان خارجی مانندلباچفسکی،دانشمند روسی،دنباله روی کارهای نیریزی دربعضی ازقضایای هندسی هستند.وی اولین بار کتابی درهواشناسی وابزار هواشناسی نوشت.کتاب  ده مقاله  اوبه یونانی ترجمه شده است.ازدیگرآثاراومی توان  به رساله فی بیان  المصادر،تفسیرکتاب المجسطی،زیج صغیر،زیج کبیر،حوادث القرانات و....اشاره کرد.

وی درسال310هجری درگذشت.

نوع مطلب : بزرگان علم وهنر، 
برچسب ها :


سه شنبه 21 تیر 1390 :: نویسنده : نگاه

ابوالوفابوزجانی از مفاخرعلمی ایران ،یکی ازبزرگترین ریاضی دانان وهمچنین منجمان مسلمان می باشد.وی احتمالادرسال319یا328هجری دربوزجان(تربت جام-شهرکی میان هرات ونیشابو)متولدشد

ابوالوفاء درتکمیل حساب مثلثات سهمی بسزاداشت وهم چنین کشفیاتی درمثلثات وهندسه داردکه میتوان به قاعده مقادیراربعه که اساس حل مثلثات کروی است اشاره کرد.

وی هم چنین نسبت((سکانت))راپیداکردواولین شخصی است که شعاع دایره رابرابربایک درنظرگرفت.دانشمندان اروپایی قرن دهم میلادی رابه نام ودوران ابوالوفا نامگذاری کرده اند.

بوزجانی کتابی درباره علم حساب نوشت که اولین بارتوجه  دانشمندان اروپایی قرارگرفت .

اودراین کتاب با استفاده ازاعدادصحیح توانست معادله ها راحل کند.بعضی از دانشمندان عقیده دارندکه دربین ریاضی دانان اسلامی او،اولین کسی است که درحل معادلاتش از اعداد منفی سودجسته است.ابوالوفاکتاب بسیار ارزنده ای درباره ی نجوم،هندسه،مثلثات وحساب نوشت وطرح فرمول سهمی درآیینه های سوزنده که کانون آن را اجاق نامیدازبوزجانی است .به علت خدمات فراوان اودر ریاضیات  ونجوم یکی ازدهانه های ماه رابه نام اونامگذاری کردند

ابواوفابوزجانی درسال367هجری درگذشت.

نوع مطلب : بزرگان علم وهنر، 
برچسب ها :


یکشنبه 5 تیر 1390 :: نویسنده : نگاه

خواجه نصیرالدین مشهوربه محقق طوسی،حکیم ودانشمندایران وجهان درسال597ه .ق درشهرطوس به دنیا آمد،اوشیعه مذهب بودوهلاکوخان رابه عنوان وزیرخودانتخاب کرد.باکوشش خواجه نصیرالدین درآن زمان درمراغه،رصدخانه ای بابیش از دوازده دستگاه وابزارنجومی که با ابتکاراوساخته شده بود،بناشدکه ازشاهکارهای مراکز علمی جهان درقرون وسطای اروپابود.
تیکوبراهه منجم هلندی باتقلیداز رصدخانه مراغه خواجه نصیرالدین طوسی،رصدخانه"اوزانین برگ" رابرپاکرد. وی حدودهشتادکتاب ورساله درنجوم،ریاضیات،فلسفه،تفسیرومسایل اجتماعی تألیف کرد.همچنین ازکارهای معروف اودرعلوم می توان به وضع مثلثاتی وقضایای هندسه کروی،تفهیم بی نهایت کوچکهاوتکمیل نظریه ارشمیدس اشاره کرد.
ازشاگردان اومیتوان به علامه حلی اشاره کردکه ازاوبه عنوان استادبشریادمی کند.جورج سارتن ازطوسی به عنوان بزرگترین ریاضی دان دنیای اسلام نام می بردو بروکلمن اورا مشهورترین دانشمندقرن هفتم وبزرگترین مؤلف این قرن میداند. جامعه علمی به پاس خدمات ارزشمنداو در ریاضیات ونجوم،نامش رابرکره ی ماه ثبت کرد. خواجه نصیرالدین طوسی درسال627 ه.ق درشهر مقدس کاظمین درگذشت

نوع مطلب : بزرگان علم وهنر، 
برچسب ها :


یکشنبه 5 تیر 1390 :: نویسنده : نگاه

ای بی‌خبر از سوخته و سوختنی               عشق آمدنی بود نه ‌آموختنی

 

 

نوع مطلب : بزرگان علم وهنر، 
برچسب ها :


هر هفته از  negah7.vcp.ir

 

زیست‌نامه‌ی عطار


فرید الدین ابوحامد محمد فرزند ابوبکر ابراهیم عطار نیشابوری، از شاعران و عارفان نامی

 نیمه‌ی دوم صده‌ی ششم و نیمه‌ی اول صده‌ی هفتم هجری است. آن‌چه درباره‌ی زایش و رویش و

 مشرب و شعرهای وی در زیست‌نامه‌ها آمده است از افسانه و خیال‌پردازی خالی نیست. به 

همین سبب تاریخ زایش و چه‌گونه‌گی مرگ و یا جان‌باختن و تعداد آثار مسلم وی، هم چنان در

 غباری از تیره ‌گی و تردید قرار دارد. بر پایه شواهد و اسناد موجود، وی در فاصله‌ی سال‌های

 37 تا 540 هجری، در دَکَن، روستایی خوش آب و هوا، از توابع فرهنگْ شهر ِ نیشابور، 

پا به عرصه‌ی هستی نهاد. و در سال 617 هجری، به هنگام قتل وعام مردم نیشابور به دست 

مغولان، وی نیز جان باخت. عطار نیمی از عمر خود را، چون بسیاری از تبار خویش، به

 پیشه‌ی عطاری-  دارو فروشی-  و طبابت گذراند، و چنان که خود می‌گوید:

به داروخانه پانصد شخص بودند که در هر روزنبض می‌نمودم -  نیمه‌ی دوم عمر خود را عطار وقف تألیف و

سرودن اشعار عرفانی کرد.

 درباره‌ی چرایی و چه‌گونگی دگرگونی درونی و رویکرد عطار به عالم عرفان، داستانی چند ساخته و

پرداختهشده است. یکی از آن داستان‌ها بدین قرار است که: روزی فریدالدین عطارنیشابوری در

 مغازه‌ی خود مشغول کار بود . درویشی آمد و به وی سلام کرد . پس از چندی درویش از وی

 پرسید که تو چگونه می‌میری، ای عطار؟ 

شیخ عطار پاسخ داد : همان گونه که تو می‌میری.

 درویش گفت : من به این صورت می‌میرم ٬ آن‌گاه کفش خود را زیرسر خود گذارده و دراز 

می کشد و یک الله می گوید و می‌میرد . گویند همین رخ‌داد زمینه ساز دگرگونی عطار شد.

 عطار عارفی فرهیخته بوده است، نقل است که وی بیش از چهار صد اثر را خوانده و مورد

 بررسی قرار داده است...


نوع مطلب : بزرگان علم وهنر، 
برچسب ها :


شنبه 7 خرداد 1390 :: نویسنده : نگاه

داستانسرای نامدارروسی فئودورداستایوفسکی درسال1821میلادی درمسکوبدنیاآمدودرسن60 سالگی درگذشت اودربیمارستان فقرای مسکوبدنیاآمدظاهرش آرام وباطنش آکنده ازاحساسات آتشین بودمدتی دردانشکده مهندسی پترزبورگ تحصیل کرد باآنکه آهی دربساط نداشت اماجوان اسراف کاری بودبراثر فقرشدیدبه نویسندگی روی آوردوقلم رابعنوان وسیله روزی اش قرارداد نخستین داستانش مردم فقیر نام داشت دراین کتاب باقلم شیواوساده احساسات راتشریح کردپس ازچندسال سرانجام شهرت بسراغ داستایوفسکی آمدامافقرگریبانش رارهانمیکرد اودرداستانهایش کوشیدپرده از رازهای روح انسان برداردوتضادهای باطنی روج راکشف کندوی معتقدبودپیوسته در درون مامبارزه بانیک وبدوخیروشرادامه دارد
ازآثاراوجنایات ومکافات،تسخیرشدگان،برادران کارامازوف،خانه اموات،ابله وآزردگان رانام برد
گفتنی است نفوذداستایوفسکی درنویسندگی وفلاسفه بعدی حیرت انگیزاست نیچه درباره اومیگفت(من روانشناسی راازداستایوفسکی یادگرفتم)

نوع مطلب : بزرگان علم وهنر، 
برچسب ها :
 
درباره وبلاگ

در این وبلاگ مطالبی چون رمان/علمی/دانلودکتاب ورمان/مذهبی/شعر/بزرگان علم وهنر/مهرفی اماکن دیدنی ایران ارائه می شود
مدیر وبلاگ : نگاه

مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
دوست دارید ازکدام موضوعات زیر دروبلاگ مطلب گذاشته شود؟


آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic